Volkswagen fokuserer på mobilitet for kommende generationer

Som aktør på verdensmarkedet tager Volkswagen udfordringen om at sikre varig mobilitet for tidens og fremtidens generationer op og koncentrerer sig om syntetiske brændstoffer som led i sin motor- og brændstofstrategi.

Kravene til udstødningsgasser vil løbende blive skærpet og krav om stadigt faldende brændstofforbrug vil få indflydelse på udviklingen af biler. Dertil kommer, at verdens behov for energi stiger hele tiden, mens tilgangen til fossile brændstoffer til acceptable priser falder. At fortsætte udviklingen på basis af olie er derfor overordentligt risikabelt, ikke mindst set i lyset af den politiske ustabilitet i mange olieproducerende regioner. Volkswagen udvikler teknik og brændstofstrategi med henblik på at reducere afhængigheden.

Flydende, syntetisk brændstof, fremstillet af naturgas (GtL – Gas to Liquid), kul (CtL – Coal to Liquid) eller biomasse (BtL – Biomass to Liquid) spiller den afgørende rolle i denne sammenhæng, da disse brændstoffer kan fremstilles med forskellige, primære kilder som udgangspunkt. Dertil kommer, at sådanne brændstoffer kan bruges også af allerede eksisterende køretøjer. Når det gøres, giver det en omgående positiv gevinst i form af reduceret mængde udstødningsgasser. Det har en undersøgelse fra sommeren 2003 i Berlin vist. Et antal testbiler viste således et fald på 6% i udledning af Nox-, mens udledning af CO og HC faldt med 91% hhv. 63%, og partikeludledningen blev reduceret med 26%. Samtidig er det en fordel, at den eksisterende infrastruktur for optankningsmuligheder kan benyttes, hvad der naturligvis har enorm positiv indflydelse på de omkostninger, der ellers ville være forbundet med udnyttelse af alternative brændstoffer.

Mange af verdens reserver af naturgas findes i områder, hvor behovet for energi ikke er stort. Reserver, som det hidtil har været uøkonomisk at udnytte i GtL-processen, kan gøres rentable i produktionen af dieselbrændstof. Takket være den enorme fleksibilitet i den kemiske fremstilling kan forskellige brændstofegenskaber åbne muligheder for at udnytte ny motorteknologi. Det kombinerede forbrændingssystem (CCS – Combined Combustion Systems), som Volkswagen har udviklet, kombinerer benzinmotorens lavere udstødningsgasser med dieselmotorens lavere forbrug.

I anden fase af brændstofstrategien bliver biomasse (BtL) også anvendt til fremstilling af syntetisk brændstof. Dette brændstof (SunFuel) er helt CO2-neutralt. I denne fase af Volkswagens brændstofstrategi er den største fordel igen den, at den eksisterende infrastruktur kan benyttes.

Det er sandsynligt, at de problemer, der endnu ikke er løst i forbindelse med opbevaring af og distributionsinfrastruktur for brint, vil kunne løses på langt sigt. Hvis de tekniske og økonomiske problemer kan løses, skønner Volkswagen, at køretøjer med brændselsceller drevet af brint ses ved siden af køretøjer med forbrændingsmotor. Masseproduktion er imidlertid næppe sandsynlig indenfor de næste 20 år.

Flydende, syntetiske brændstoffer kompletterer brintøkonomi i fremtiden. Hvis fremstillingen af brint kan gennemføres ved anvendelse af genanvendelige energikilder og forenes med BtL-processen, fordobles den positive CO2-effekt. Første udviklingstrin i BtL-processen kan også bruges til fremstilling af brint, og denne teknologi vil dermed kunne tilføre brændselscellesystemet den økonomi og den tid, der er nødvendig for at blive konkurrencedygtig i forhold til avancerede forbrændingsmotorer.